Почетна

О Установи

Боравак у вртићима

Вртићи

Вртићи

Службе

Јавне набавке

Активности

Контакт

ОБАВЕШТЕЊА ЗА РОДИТЕЉЕ

Упис и остала документа

Павла Симића 9, 2100 Нови Сад, ел. пошта: uprava@predskolska.rs

Телефон: +381 21 420 438, Факс: +381 21 527 547

 

 

Упис и остала документа

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

КОНКУРС ЗА БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ
У ПУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД

    У складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом ( „Службени лист Града Новог Сада“, бр 68/17), право на бесплатан боравак детета у Предшколској установи „Радосно детињство“ Нови сад, може да оставри родитељ, старатељ односно хранитељ:

Детета из породице која оставрује право на дечији додатак или право на новчану социјалну помоћ,
Детета трећег и сваког наредног реда рођења истог родитеља,
Детета без родитељског старања и
Детета са сметњамау развоју.

Потребно је уз захтев ( образац), приложити један од следећих доказа:

Фотокопију личне карте, односно расељеничке легитимације,
Важеће Решење о оствареном праву на дечији додатак.
Важеће Решење о праву на новчану социјалну помоћ,
Изводе из матичне књиге рођених за сву децу истог родитеља ( Подноси само родитељ за новоуписано дете трећег и сваког наредног реда рођења),
Потврду Центра за социјални рад о смештају детета: у хранитељски, старатељску породицу или о смештају детета у установу
Потврду изабраног лекара, односно налаз и мишљење Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику ( за дете са сметњама у развоју).


ПРАВО НА БЕСПЛАТАН БОРАВАК СЕ ОСТВАРУЈЕ ОД ПРВОГ НАРЕДНОГ МЕСЕЦА ОД ДАНА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ( Члан 15. Одлуке)

 

Захтеве подносе, како родитељи за новоуписану децу, тако и родитељи од раније уписане деце, с обзиром на то да решење о праву на бесплатан боравак важи до 31.08.2019.године.  

 

ЗАХТЕВЕ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ НЕ ТРЕБА ДА ПОДНОСЕ САМО РОДИТЕЉИ ТРЕЋЕ ДЕЦЕ , КОЈИ СУ ВЕЋ ОСТВАРИЛИ ТО ПРАВО, ТЈ. ИМАЛИ СУ ДО ПРОШЛЕ ГОДИНЕ БЕСПЛАТАН БОРАВАК, НА ОСНОВУ ТРЕЋЕГ ДЕТЕТА.

 

Захтеви за остваривање права на бесплатан боравак подносе се од 01. до 31. августа 2019. године, радним даном од 8.00 до 14.00 часова а средом од 8.00 до 17.00 часова, Служби социјалне заштите Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад, у улици Павла Симића број 9.


Потребни обрасци, као и сва обавештења, могу се добити у Служби социјалне заштите телефоном на број 021/ 420 – 439.

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс за упис деце од 01.09.2019. године биће расписан у уторак 09.04.2019. године у дневном листу „Дневник“. Биће објављена слободна места и текст конкурса, а затим и на сајту ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад. Конкурс  ће трајати од 10-24. априла 2019. године.

Родитељи могу преузети образац за упис и донети комплетну документацију на писарници ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића 9, понедељком, уторком, четвртком и петком од 8-14 часова, средом од 8-17 часова. Образац се може преузети и на сајту Установе.

Родитељи могу конкурисати  и електронским путем преко е-вртића, само у периоду конкурса.

 

Документа за упис можете погледати или преузети ради попуњавања:

Пријава за упис

 Слободна места за конкурс за 2019/2020. годину

 Текст конкурса

 

Родитељи који нису поднели пријаву за упис детета за време конкурса могу да поднесу од 02.09.2019. године.

 

 

 

РЕГРЕСИРАЊЕ

У складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом (''Службени лист Града Новог Сада'', бр 68/17), право на бесплатан боравак детета у Предшколској установи ''Радосно детињство'' Нови Сад, може да оствари родитељ, старатељ, односно хранитељ:
-    детета из породице која остварује право на дечији додатак или право на новчану социјалну помоћ,
-    детета трећег и сваког наредног реда рођења истог родитеља,
-    детета без родитељског старања и
-    детета са сметњама у развоју.

 

ПОТРЕБНО је уз захтев (образац), приложити један од следећих доказа:
-    Фотокопија личне карте, односно расељеничке легитимације,
-    Важеће решење о оствареном праву на дечији додатак,
-    Важеће решење о праву на новчану социјалну помоћ,
-    Изводе из матичне књиге рођених за сву децу истог родитеља
(подноси само родитељ за новоуписано дете трећег и сваког наредног реда рођења),
-    потврду Центра за социјални рад о смештају детета: у хранитељску, старатељску породицу, или о смештају детета у установу
-    потврду изабраног лекара, односно налаз и мишљење Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику (за дете са сметњама у развоју)


Право на бесплатан боравак остварује се од првог дана наредног месеца од дана подношења захтева (члан 15. Одлуке).


Захтеве подносе, како родитељи за новоуписану децу, тако и родитељи од раније уписане деце, с обзиром на то да решење о праву на бесплатан боравак важи до 31.08.2018. године.

Захтеве за регресирање НЕ ТРЕБА ДА ПОДНОСЕ само родитељи треће деце, који су већ остварили то право тј. имали су до прошле године бесплатан боравак, на основу трећег детета.


Захтеви за остваривање права на бесплатан боравак подносе се од 01-31. августа 2018. године, радним даном од 08.00-14.00 часова, а средом од 08.00-17.00 часова, Служби социјалне заштите Предшколске установе ''Радосно детињство'' Нови Сад, Павла Симића 9.
Потребне обрасце, као и сва обавештења, могу се добити у Служби социјалне заштите (тел. 021/522-854).
На основу члана 103. Став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребне обрасце, можете погледати или преузети овде:

Захтев за остваривање права на бесплатан боравак

Образац1-Изјава

Образац НТ-ПУ-ДНСП

Образац НТ-ПУ-ДСРИ

Образац НТ-ПУ-ДБРС

 

 

Овде можете преузети потврду Дома здравља-Образац бр1:

Образац бр1-потврда

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остала документа:

 

Важно-Обавештење за родитеље

Обавештавамо родитеље да се од 01.01.2017. године УПЛАТЕ по основу пружања услуга боравка деце у Предшколској установи врше на нови подрачун:

840-30988845-42

Стари подрачун је угашен.

Горе наведено прописано је на основу члана 49. став 2. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/09...103/15) и Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и расхода и распореда средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 49/16).

 

Овде можете преузети документацију за упис.

Упис - документација

Јавне набавке

Преузмите документацију за јавне набавке. Конкурсна документација...

Јавне набавке

Ликовна радионица

Инструктивни рад са васпитачима у Радионици на неговању визуелног мишљења реализује се и кроз личну праксу самих васпитача

Ликовна радионица

Од 01.09.2019. године Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад примењује Основе програма предшколског васпитања и образовања у свим васпитним групама, а на основу Правилника о основама програма предшколског васпитања и образовања ("Сл.гласник РС" - Просветни гласник, бр. 16/2018 од 17.09.2018. године).

Године узлета

manifestacije

Манифестације

Учешће деце на разним манифестацијама

Опширније...

Пријава

Палчица - Сликовница Предшколске установе Радосно детињство на београдском сајму књига.

Сликовница Палчица