Почетна

О Установи

Боравак у вртићима

Вртићи

Вртићи

Службе

Јавне набавке

Активности

Контакт

О Установи

osmbanner1

О Установи

ЛИЧНА КАРТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ''РАДОСНО ДЕТИЊСТВО'' НОВИ САД Седиште Предшколске установе ''Радосно детињство'' Нови Сад налази се у Новом Саду у ул. Павла Симића 9.Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о изменама Одлуке о мрежи дечјих вртића и основних школа на територији града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 21/2011). Наведеном Одлуком утврђен је број и просторни распоред дечјих вртића, са површинама отвореног и затвореног простора.У мрежи Предшколске установе ''Радосно детињство'' Нови Сад налази се 70 објеката за боравак деце.Вртићи и јаслице Установе распоређени су у девет педагошких (радних) јединица, по улицима и насељеним местима.Поред објеката за боравак…
Праћење и вредновање остваривања предшколског програма Установе   Како би се осигурао квалитет рада у Установи, вреднују се циљеви и стандарди постигнућа, програм васпитања и образовања, развојни план и задовољство родитеља и деце. Вредновање квалитета остварује се као самовредновање и спољашње вредновање. Основу за самовредновање рада Установе представљају стандарди квалитета рада предшколских установа.  
Функционалну структуру чини скуп функција условљених потребама вршења мисије, остваривања циљева и ефективног спровођења политика. Вршење мисије у датом времену и датим условима околине, потреба остварења циљева у границама дозвољених одступања, одржавања компетентности у времену и карактеристике чинилаца, процеса и веза у токовима система условљавају рационално обликовање функционалне структуре, као подлоге за оптимално утврђивање организационе структуре.Организациона структура треба да задовољи два циља:     да омогући рационалан и ефективан процес рада, као и проток информација између делова организационе структуре и околине и     да омогући стварање ефективне интеграције и координације функција Установе Остваривање нове вредности врши се у ланцу одређених подручја…
Средином прошлог века појављују се обданишта - забавишта као врста институционалног ванпородичног збрињавања и васпитавања деце предшколског, а понекад и школског узраста. Обданиште је првенствено имало социјално-здравствену функцију, да би током развоја добијало и васпитно-образовну улогу.Историјат друштвене бриге о предшколској деци сагледаћемо у временским периодима:- Период до Другог светског рата- Период након Другог светског рата- Период од 1968. године (настанак РО "Радосно детињство")- Период од 1982. до 1990. године- Период од 1990. годинеПрема расположивим подацима, почеци друштвене бриге о предшколској деци у Новом Саду везују се за име немачког учитеља Давида Сагмајстера који је, 1. октобра 1867. године, основао "завод…
Средства за финансирање делатности Установе обезбеђују: - Буџет Града Новог Сада- Буџет Републике Србије- Буџет АП Војводине- Непосредни корисници услуга – родитељи- Остали извори (донатори, спонзори, Ликовна радионица, изнајмљивање простора и др.) Зараде запослених утвђују се у складу са прописима, а материјални трошкови на основу Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у дечијим установама (''Службени гласник Републике Србије'' број 1/93 и 6/96). Законом о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије'' број 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05) регулисано је финансирање делатности Предшколске установе, а Правилником о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама (''Службени гласник…
Делатност Установе
Циљ предшколског васпитања и образовања је целовит развој и васпитна функција породице. Принципи предшколског васпитања и образовања од којих полазимо су доступност, демократичност, отвореност, аутентичност и развојност – уважавање потреба деце и породице и грађење односа са породицом. Сарадња са породицом се реализује кроз следеће облике: информативни, едукативни, саветодавни рад, учешће у реализацији васпитно-образовних задатака и учешће у одлучивању и вредновању.    
Циљеви и задаци утврђени су Општим основама предшколског програма (''Службени гласник РС'' Просветни гласник'' 14/06). Васпитно-образовни рад, превентивно-здравствена и социјална заштите деце предшколског узраста, у представља усмеравање активности и напора ка остваривању следећих циљева и задатака: - побољшање квалитета живота деце и стварање оптималних услова за њихов правилан развој; - оптимална усклађеност развојних потреба деце и потреба породица за њиховим збрињавањем, сa једне стране и услова, могућности, облика рада, послова и услуга које организује Установа, са друге стране; - максимално коришћење кадровских, организационих и материјалних потенцијала Установе за пружање помоћи родитељима и породицама у остваривању њихових васпитних функција: - увођење…
У оквиру предшколског програма у Установи се остварују посебни, специјализовани и други програми рада. Специјализовани програми Установе Ликовна радионица Програм ликовне радионице је посебан програм ликовног васпитања који пружа могућности да у прилагођеном и подстицајном простору деца упознају и користе разноврстан ликовни материјал и примењују ликовне технике цртања, сликања и пластичног обликовања са циљем развоја дечије индивидуалности, креативности и стваралаштва. Ликовну радионицу воде стручни сарадници за ликовно и она је намењена заинтересованој деци предшколског и школског узраста и деци са сметњама у развоју уписаној у Предшколску установу. Израдом програма, плана активости за радну годину и саму реализацију кроз праћење постигнућа…

Овде можете преузети документацију за упис.

Упис - документација

Ја бих волео и желео да престане рат, да нема сирене, да могу да идем у школу,

Велико срце

Јавне набавке

Преузмите документацију за јавне набавке. Конкурсна документација...

Јавне набавке

Ликовна радионица

Инструктивни рад са васпитачима у Радионици на неговању визуелног мишљења реализује се и кроз личну праксу самих васпитача

Ликовна радионица

manifestacije

Манифестације

Учешће деце на разним манифестацијама

Опширније...
savetovaliste

Саветовалиште за породицу

Жеља нам је да Вам пружимо могућност да са нама поделите бриге родитељства

Опширније...
kalimero saobracaj

Саобраћај

Учешће деце у активности

Албум...

Пријава

Палчица - Сликовница Предшколске установе Радосно детињство на београдском сајму књига.

Сликовница Палчица