Почетна

О Установи

Боравак у вртићима

Вртићи

Вртићи

Службе

Јавне набавке

Активности

Контакт

Организациона структура

osmbanner1

субота, 15 август 2015 20:42

Организациона структура

Функционалну структуру чини скуп функција условљених потребама вршења мисије, остваривања циљева и ефективног спровођења политика. Вршење мисије у датом времену и датим условима околине, потреба остварења циљева у границама дозвољених одступања, одржавања компетентности у времену и карактеристике чинилаца, процеса и веза у токовима система условљавају рационално обликовање функционалне структуре, као подлоге за оптимално утврђивање организационе структуре.
Организациона структура треба да задовољи два циља:

  •     да омогући рационалан и ефективан процес рада, као и проток информација између делова организационе структуре и околине и
  •     да омогући стварање ефективне интеграције и координације функција Установе

Остваривање нове вредности врши се у ланцу одређених подручја рада – функција које заједно чине ланац вредности и које обезбеђују пројектовани, одређен однос на релацији:

  •     Установа – околина
  •     између делова структуре система.

У предшколској установи орган управљања је:

Управни одбор.

Чланове именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а чине га по три представника запослених, Савета родитеља и оснивача. Председника управног одбора бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова овог органа управљања. Мандат чланова управног одбора траје 4 године.

Надлежности управног одбора предшколске установе су:

 1. доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте;
 2. доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи програм рада и усваја извештаје о њиховом остваривању;
 3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;
 4. доноси финанијски план установе;
 5. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 6. расписује конкурс и бира директора;
 7. разматра задатке образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 8. одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
 9. обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

За обављање послова из своје надлежности управни одбор предшколске установе одговара скупштини јединице локалне самоуправе – скупштини Града Новог Сада

чланови :

   • БУДИМИР ГОЂЕВАЦ, представник јединице локалне самоуправе - председник
   • МИЛАДИН ЗУРОВАЦ, представник јединице локалне самоуправе
   • ДРАГАН ПАЈИЋ, представник родитеља
   • ИВАН ПИВНИЧКИ, представник родитеља
   • САША ГОЈШИНА, представник родитеља
   • НОВАК КАТИЋ, представник јединице локалне самоуправе
   • БИЉАНА КОЈИЋ, представник из реда запослених
   • ЈЕЛЕНА ОРЛОВИЋ, представник из реда запослених
   • МИНА ПАНИЋ, представник из реда запослених

- Савет родитеља

Савет родитеља предшколске установе има најмање 15 чланова, у складу са статутом, а надлежност му је између осталог, да:

 1. предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;
 2. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
 3. даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програма наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 4. разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује управном одбору, директору и стручним органима установе;

Директор - Маријана Попов

Директор установе руководи радом установе

За директора установе може да буде изабрано лице које има високо образовање, лиценцу за васпитача, педагога, психолога и другог стручног сарадника, положен испит за директора установе и најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања.

За директора установе може да буде изабран и васпитач који има више образовање, лиценцу за васпитача, положен испит за директора и најмање десет година радног стажа у области образовања и васпитања.

Директор установе бира се на основу  конкурса за избор директора, на начин и по поступку прописаним статутом.

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе.

Директор за свој рад одговара органу управљања и министру.

Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор:

 • планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе;
 • стара се о осигурању квалитета и унапређивању образовно-васпитног рада;
 • стара се о остваривању развојног плана установе.

На основу члана 30.-32. Закона о запосленима у јавним службама ("Службени гласник РС" број 113/2017), те члана 126. став 4. тачка 19. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017 и 27/2018 -др.закони) директор Установе доноси правилник о организацији и систематизацији послова у предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад.

 

Помоћник директора - Мирјана Ђурђев

Установа може да има помоћника директора, у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање установе.

Решењем директора на послове помоћника директора распоређује се наставник, васпитач или стручни сарадник у највишем звању у установи, за сваку школску годину.

Помоћник директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад установе, координира рад стручних актива и других стручних органа установе и обавља друге послове у складу са статутом установе. Помоћник директора дужан је да обавља и послове наставника, васпитача или стручног сарадника, у складу са решењем директора.

Стручни органи

Стручни органи Установе су: васпитно-образовно веће и стручни активи, у складу са статутом.

Васпитно-образовно веће предшколске установе чине васпитачи и стручни сарадници. Васпитно-образовно веће и стручни активи имају председнике који чине педагошки колегијум, коме председава директор или помоћник директора предшколске установе.

Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове о одређеним питањима из делокруга рада директора, а у складу са овим Законом и статутом установе.

Стручни органи:

 • старају се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе;
 • прате остваривање програма образовања и васпитања;
 • старају се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања; вреднују резултате рада васпитача или стручног сарадника;
 • прате и утврђују резултате рада деце и ученика;
 • предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децом и ученицима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.

Секретар - Борис Самарџић

Секретар предшколске установе обавља управне, нормативно-правне и друге послове у дечјем вртићу. Услови за секретара установе прописани су горе поменутим Законом и статутом;

За сваку предшколску годину Установа доноси одлуку о потребном броју и структури извршилаца, на коју сагласност даје Градоначелник Града Новог Сада, на основу које се израђује Правилник о систематизацији радних места

Правилником о систематизацији радних места Установе, а у складу са правилником о унутрашњој организацији Установе систематизују се радна места по организационим деловима Установе.

 Унутрашња организација

Правилником о унутрашњој организацији Предшколске Установе ''Радосно детињство'' Нови Сад, у складу са законом и Статутом, уређује се ближе унутрашња организација  рада у Предшколској установи ''Радосно детињство'' Нови Сад. Директор Установе доноси посебан општи акт којим се уређује опис радних места, врста и степен стручне спреме и други услови за рад на одређеном радном месту.

Овде можете преузети документацију за упис.

Упис - документација

Ја бих волео и желео да престане рат, да нема сирене, да могу да идем у школу,

Велико срце

Јавне набавке

Преузмите документацију за јавне набавке. Конкурсна документација...

Јавне набавке

Ликовна радионица

Инструктивни рад са васпитачима у Радионици на неговању визуелног мишљења реализује се и кроз личну праксу самих васпитача

Ликовна радионица

manifestacije

Манифестације

Учешће деце на разним манифестацијама

Опширније...
savetovaliste

Саветовалиште за породицу

Жеља нам је да Вам пружимо могућност да са нама поделите бриге родитељства

Опширније...
kalimero saobracaj

Саобраћај

Учешће деце у активности

Албум...

Пријава

Палчица - Сликовница Предшколске установе Радосно детињство на београдском сајму књига.

Сликовница Палчица