Почетна

О Установи

Боравак у вртићима

Вртићи

Вртићи

Службе

Јавне набавке

Активности

Контакт

Сремска Каменица III, С. Милетића бб - Плави чуперак

osmbanner1

субота, 15 август 2015 20:42

Организациона структура

Функционалну структуру чини скуп функција условљених потребама вршења мисије, остваривања циљева и ефективног спровођења политика. Вршење мисије у датом времену и датим условима околине, потреба остварења циљева у границама дозвољених одступања, одржавања компетентности у времену и карактеристике чинилаца, процеса и веза у токовима система условљавају рационално обликовање функционалне структуре, као подлоге за оптимално утврђивање организационе структуре.
Организациона структура треба да задовољи два циља:

  •     да омогући рационалан и ефективан процес рада, као и проток информација између делова организационе структуре и околине и
  •     да омогући стварање ефективне интеграције и координације функција Установе

Остваривање нове вредности врши се у ланцу одређених подручја рада – функција које заједно чине ланац вредности и које обезбеђују пројектовани, одређен однос на релацији:

  •     Установа – околина
  •     између делова структуре система.
Објављено у О Установи

Средства за финансирање делатности Установе обезбеђују:

-    Буџет Града Новог Сада
-    Буџет Републике Србије
-    Буџет АП Војводине
-    Непосредни корисници услуга – родитељи
-    Остали извори (донатори, спонзори, Ликовна радионица, изнајмљивање простора и др.)

Зараде запослених утвђују се у складу са прописима, а материјални трошкови на основу Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у дечијим установама (''Службени гласник Републике Србије'' број 1/93 и 6/96).

Законом о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије'' број 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05) регулисано је финансирање делатности Предшколске установе, а Правилником о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама (''Службени гласник Републике Србије'' број 1/93, 6/96), постављена је методологија утврђивања економске цене услуга.

На основу наведеног Закона и подзаконских аката, стручне службе Установе и Оснивача утврђују предлог цене услуга у Предшколској установи ''Радосно детињство'' Нови Сад, а Решење о утврђивању цена услуга у Предшколској установи доноси градоначелник Града Новог Сада.

Средства за финансирање делатности Установе по овом Програму обезбедиће се у Буџету Града Новог Сада и осталим изворима финансирања.

Објављено у О Установи
субота, 15 август 2015 20:39

Сарадња са породицом

Циљ предшколског васпитања и образовања је целовит развој и васпитна функција породице. Принципи предшколског васпитања и образовања од којих полазимо су доступност, демократичност, отвореност, аутентичност и развојност – уважавање потреба деце и породице и грађење односа са породицом.

Сарадња са породицом се реализује кроз следеће облике: информативни, едукативни, саветодавни рад, учешће у реализацији васпитно-образовних задатака и учешће у одлучивању и вредновању.

 

 

Објављено у О Установи

У оквиру предшколског програма у Установи се остварују посебни, специјализовани и други програми рада.

Специјализовани програми Установе

Ликовна радионица

Програм ликовне радионице је посебан програм ликовног васпитања који пружа могућности да у прилагођеном и подстицајном простору деца упознају и користе разноврстан ликовни материјал и примењују ликовне технике цртања, сликања и пластичног обликовања са циљем развоја дечије индивидуалности, креативности и стваралаштва. Ликовну радионицу воде стручни сарадници за ликовно и она је намењена заинтересованој деци предшколског и школског узраста и деци са сметњама у развоју уписаној у Предшколску установу.

Израдом програма, плана активости за радну годину и саму реализацију кроз праћење постигнућа деце, остварују стручни сарадници за ликовно.

Енглески језик у вртићу

Програм енглеског језика Teddies and Bunnies, реализује се у оквиру пројекта ''Развијање и неговање матерњег и нематерњег језика и интеркултуларности код деце у Војводини'', а акредитован је од стране (Педагошког завода Војводине Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању 2009/10.). Едукација васпитача, увођење и реализација програма страних језика у вртиће, организује се у сарадњи са Педагошким заводом Војводине. Сваки васпитач који изводи наставу на енглеском језику поседује уверење о стручном усавршавању програма и сагласност родитеља деце из групе у којој се реализује. Програм се базира на комуникативном - искуственом приступу у развијању комуникативних вештина на нематерњем језику. У свакодневним активностима на енглеском језику оствариваће се задатак да се нови језик усваја слично као и матерњи, кроз искуство и комуникацију.

Овим Програмом обухваћене су: млађа, средња, старија, мешовита и најстарија. Са децом се страни језик ради сваки дан у трајању од 15 до 30 минута у зависности од узрасне групе. Овај програм се показао као изузетно успешан први корак ка учењу страног језика.

Немачки језик у вртићу

Програм немачког језика Deutsch im Kindergartem, реализује се у оквиру програма Педагошког завода Војводине ''Развијање и неговање матерњег и нематерњег језика и интеркултуларности код деце у Војводини'', а акредитованог од стране Завода за унапређење образовања и васпитања (Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању 2009/10.). Едукација васпитача, увођење и реализација програма немачког језика у вртиће, организује се у сарадњи са Педагошким заводом Војводине. Васпитачи који изводи наставу на немачком језику поседује уверење о стручном усавршавању, омогућава им се боравак у Немачкој у сарадњи са Националним саветом немачке националне мањине и удружењем Подунавских шваба покрајине Баден, у циљу усавршавања језика. Циљ овог програма је учење и неговање језика традиције. Програм се базира на комуникативном-искуственом приступу у развијању комуникативних вештина на нематерњем језику. За реализацију програма васпитачи добијају сагласност родитеља деце васпитне групе.

Обухваћене су: млађа, средња и старија узрасна група. Са децом се страни језик ради сваки дан у трајању од 15 до 30 минута, у зависности од узрасне групе.

У оквиру стручних органа установе стручни тим васпитача за реализацију програма страних језика сачињава план активности за радну годину.

 

Билингвална настава

У Установи ће се од 01.09.2015. године реализовати билингвални програм у две васпитне групе у вртићима који гравитирају ка основним школама које имају билингвалну наставу.

 

 Програм еколошких активности

Стручни тимови васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у четири еколошка вртића сачињавају програме чији су циљеви:

  • развој еколошке свести код деце кроз бригу за очување и заштиту природне и друштвене средине у којој живе,
  • развој самопоштовања, комуникације, кооперације међу децом, децом и одраслима и одраслима.

Сваке године планом акције планирају се приоритетни задаци, активности, носиоци на нивоу вртића у складу са програмским циљем еколошких вртића. Реализација програмских циљева и планираних задатака кроз пригодне активности постаје доступна свим запосленим у Установи као модел развоја еколошких програма и облик стручног усавршавања.


 Пригодни програм: културно-рекреативнои садржаји за децу

Установа организује пригодне и повремене програме за децу, у вртићу и ван њега, у сарадњи са културним и јавним установама, удружењима, групама и појединцима, које се баве посебним и специфичним делатностима, а за такву врсту делатности су квалификовани и регистровани. Циљ ових програма је :

 • развијање специфичних вештина, талената код деце,
 • развој интересовања и усвајање знања деце и
 • неговање специфичних облика и метода рада васпитача са децом

Програмски садржаји који се негују овим обликом рада односе се на садржаје из подручја развоја говора кроз драмске игре и драматизације за децу, подручја музичке културе кроз концерте и музичке драматизације за децу, физичке и ликовне садржаје кроз учешће у спортским и рекреативним програмима деце у вртићу и ван њега, ликовним конкурсима и едукативним програмима Галерија и Музеја Града Новог Сада.
Стручни тим за реализацију програма културно рекреативног садржаја сачиниће план активности и определити носиоце активности за радну годину на основу планираних садржаја. У програме су укључени сви вртићи у складу са својим Годишњим планом рада.

 

 Услуге породици са децом раног узраста у оквиру Саветовалишта за породицу

Програме стручне подршке породици Установа организује се посебним програмом рада Саветовалишта за породицу Установе. Програм рада Саветовалишта сачињава стручни тим који чине: педагози и психолог.

Програм рада и план активности тима заснива на сарадњи и координације по свим питањима васпитања и образовања која су од значаја у области образовања, здравства, социјалне и дечије заштите и исказаним саветодавним и едукативним потребама родитеља уписане деце у ПУ ''Радосно детињство'' Нови Сад и васпитача и стручних сарадника.

Саветовалишта за породицу планира, припрема и релизује:

  • Едукативне садржаје за родитеље у виду различитих врста рада: саветовања (породичног, психолошког, педагошког, превентивно-здравственог, социјалног), презентација, трибина.
  • Едукативне садржаје за васпитаче, мед. сестре и стручне сараднике из области образовања, здравства, социјалне и дечије заштите, који се реализују кроз различите облике рада.

Посебни облици рада Саветовалишта, који се реализују уз партиципацију родитеља обухватају:

А) групне програме за родитеље (организује се по принципу добровољног пријављивања, а групе почињу са радом након формирања минималног броја учесника (најмање 10), који је дефинисан основним принципима саветодавно-едукативног рада са групом, подразумева активно учешће родитеља и континуиран долазак, до завршетка предвиђених активности)
Б) специјализоване радионице за родитеље (подразумевају интерактивну обраду посебних тема у групи родитеља)
Ц) искуствене групе за раст и развој у улози родитеља (подразумевају групе ''отвореног типа'' у којима се уз интерактиван приступ обради специфичних тема, развија кохезија групе учесника који припадају истим улогама, улози маме, улози тате).

 

Остали програми

Појединачни вртићи су укључени у програме локалних заједница или сопствене, у оквиру локалних манифестација.

 

Објављено у О Установи
субота, 15 август 2015 20:36

Циљеви и задаци

Циљеви и задаци утврђени су Општим основама предшколског програма (''Службени гласник РС'' Просветни гласник'' 14/06).

 • Васпитно-образовни рад, превентивно-здравствена и социјална заштите деце предшколског узраста, у представља усмеравање активности и напора ка остваривању следећих циљева и задатака:
 • - побољшање квалитета живота деце и стварање оптималних услова за њихов правилан развој;
 • - оптимална усклађеност развојних потреба деце и потреба породица за њиховим збрињавањем, сa једне стране и услова, могућности, облика рада, послова и услуга које организује Установа, са друге стране;
 • - максимално коришћење кадровских, организационих и материјалних потенцијала Установе за пружање помоћи родитељима и породицама у остваривању њихових васпитних функција:
 • - увођење нових додатних програма рада и услуга намењених деци предшколског узраста и деци узраста до 10 година старости која похађају основну школу, ради развијања склоности за одређене активности, осмишљеног коришћења слободног времена, социјализације, побољшања квалитета исхране, заштите и унапређења здравља, васпитања и образовања, рекреације и друго. Путем организације и спровођења ових програма и услуга створиће се могућност ових додатних финансијских средстава;
 • - побољшање социјалних услова запослених у Предшколској установи.

Основна функција Предшколске установе ''Радосно детињство'' Нови Сад је збрињавање деце прешколског узраста за време радних обавеза њихових родитеља и пружање помоћи породици у остваривању њене репродуктивне, заштитне, емоционалне, социјалне, васпитне и економске функције, као и задовољење дечијих развојних потреба.

Социјална функција Предшколске установе остварује се:

 • - На нивоу социјалног рада са појединцем
 • - На нивоу социјалног рада у оквиру Предшколске установе и локалне самоуправе
 • - На нивоу социјалног рада са групом

Основни циљеви социјалног рада у Предшколској установи су:

 • - Смештај деце у вртиће Установе
 • - Остваривање права на регресирање трошкова боравка деце

На овај начин услуге Установе постају доступне свакој породици, чиме се доприноси социјалној сигурности и стабилности породице.
Превенција социјалних проблема деце у најранијем узрасту остварује се кроз непосредни рад тако што се од првог дана прати породично-социјална ситуација детета и стручно се реагује на појаву проблема у функционисању породице.
Неговање и усвајање хуманитарних вредности остварује се на свим нивоима стручног рада Установе, а најнепосредније на директном раду са децом кроз васпитно-образовни програм и остале активности у оквиру дневног режима, као и кроз сарадњу са родитељима
Постизање оптималних усклађености између породице и деце за збрињавање и обухват деце одговарајућим облицима рада и пружањем одговарајућих услуга породицама и деци остварује се првенствено кроз планирање рада Установе на највишем нивоу до педагошких јединица и стручних служби. На основу потреба родитеља за збрињавањем деце планира се формирање група, типова боравка и оптимално коришћење капацитета Установе
Предшколска установа током Програмске године, а према Правилнику о календару образовно-васпитног рада за основне школе на територији Аутономне покрајине Војводине, који доноси Покрајински секретаријат за образовање и културу (од 1. септембра до 13. јуна), остварује и посебне програме имајући у виду потребе средине, породице и окружења у којем дете живи и сопствене ресурсе са којим располаже.

ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

 1. Програм неге и васпитања деце узраста до три године
 2. Стручно усавршавање
 3. Сарадња са породицом у периоду адаптације
 4. Планирање васпитно–образовног рада медицинских сестара васпитача и педагошка документација

Васпитање и нега деце узраста до три године реализује се стварањем повољне васпитне средине у којој ће дете стицати искуства по сопственом програму, откривајући себе и своју околину, у којој ће бити активно у складу са својим потребама и могућностима. Поред основних циљева васпитно-образовног рада, основа за развој трајних својстава личности су и многи задаци, који су наведени у Општим Основама Програма васпитно-образовног рада са децом узраста до три године (''Просветни гласник РС'' бр. 14/06), на основу којег се реализује васпитно-образовни рад са децом овог узраста.
Приоритетни задаци васпитно-образовног рада са децом јасленог узраста, као и услови за њихово успешно реализовање који се остварују током радне године у дечијим јаслицама су:

 • континуирана превентивно-здравствена заштита детета, путем сарадње са Педијатријском службом Дома здравља, укључивање Превентивно-здравствене службе Установе у едукацију родитеља деце овог узраста,
 • обезбеђивање квалитетне исхране и неге детета као основног предуслова за правилан психофизички развој,
 • активности са децом реализују се путем игре, која је битно начело васпитног рада. Обзиром на основна обележја игре, на њен изузетан значај за развој личности детета, веома је важно пружити детету довољно могућности да се слободно и спонтано игра, јер је игра начин мишљења код деце.
 • Васпитно-образовни рад обухвата следеће програмске целине:
 • превентивно–здравствену заштиту,
 • негу и васпитне активности,
 • оплемењивање средине,
 • сарадњу са породицом;

Нега и васпитање ће се реализовати кроз: моторичке, сензорно-перцептивне, музичко-ритмичке, графичко-ликовне, интелектуалне, језичке активности и драматизације.

Стручно усавршавање

Стручно усавршавање за медицинске сестре васпитаче планира се са циљем подизања квалитета васпитно-образовног рада путем: стручних органа ПУ, и акредитованих семинара. Приоритетне активности у оквиру рада стручних сарадника са сестрама се организују са циљем освешћивања разумевања важности раног развоја деце (подржавање и подстицај развоја детета) путем радионица како би освестили значај блиског емоционалног контакта сестре и детета. Важно је брижљиво испланирати активности деце током дана уз примену очигледних средстава, играчака, ликовних материјала, применом музике (тимски рад сестара и стручних сарадника). Организовано и системски радити са сестрама на професионалној комуникацији са родитељима и на развоју квалитетног партнерског односа међу сестатрама.Стручно усавршавање се планира на нивоу ПЈ у зависности од потреба.
Сарадња са породицом у периоду адаптације

Поред редовног збрињавања деце у току целодневног боравка деце у максималном трајању од 11 часова, родитељима су понуђени различити облици адаптације деце ради лакшег укључивања и навикавања деце на колектив и одвајања од породице:
-  уз активно  присуство родитеља,
-  пријем  без присуства родитеља,
-  скраћени боравак   

Педагошко-инструктивни рад са сестрама на припреми адаптације и родитељски  састанци одвијају се пре почетка радне године.

Планирање васпитно–образовног рада медицинских сестара васпитача
и педагошка документација

На основу програма васпитно–образовног рада са децом узраста до три године, медицинске сестре васпитачи израђују:

 • ниво групе
 • месечно планирање васпитно – образовног рада
 • недељну реализацију планираног рада и запажања о развоју деце

Медицинске сестре су у обавези да воде Књиге рада медицинских сестара васпитача, у које уносе следеће податке:

 • распоред дневних активности
 • податке о деци
 • евиденцију присутности деце
 • структуру и ниво васпитне групе деце
 • услове рада: материјални и просторни
 • месечне планове васпитно–образовног рада
 • недељну реализацију васпитно–образовног рада и запажања о развоју деце
 • сарадњу са породицом, вртићем и евиденцију о стручном усавршавању.
Објављено у О Установи
субота, 15 август 2015 20:29

Делатност Установе

Делатност Установе

Објављено у О Установи
субота, 15 август 2015 20:26

Историјат

Средином прошлог века појављују се обданишта - забавишта као врста институционалног ванпородичног збрињавања и васпитавања деце предшколског, а понекад и школског узраста. Обданиште је првенствено имало социјално-здравствену функцију, да би током развоја добијало и васпитно-образовну улогу.
Историјат друштвене бриге о предшколској деци сагледаћемо у временским периодима:
-    Период до Другог светског рата
-    Период након Другог светског рата
-    Период од 1968. године (настанак РО "Радосно детињство")
-    Период од 1982. до 1990. године
-    Период од 1990. године
Према расположивим подацима, почеци друштвене бриге о предшколској деци у Новом Саду везују се за име немачког учитеља Давида Сагмајстера који је, 1. октобра 1867. године, основао "завод за чување деце". Установу су похађала претежно деца немачке и мађарске националности, углавном католичке вероисповести, али је у њој било и српске деце. Завод за чување деце прешао је, 1872. године, у својину Римикатоличке цркве.
Прво српско забавиште отворено је на иницијативу "Добротворне задруге Српкиња Новосадкиња", 10. априла 1892. године, а прва забавиља у њему била је Марија Симић. Ово забавиште проглашено је, 1896. године, конфесионалним, па је његов власник постала Српска православна црква.
Између два рата је у Новом Саду деловало више забавишта - једанаест српских и по једно мађарско, немачко, руско и јеврејско забавиште.
Непосредно по завршетку рата, 1945. године, у Новом Саду је отворена дечија установа "Пчелица", а 1947. године, на иницијативу Антифашистичког фронта жена, прве јаслице за децу узраста до три године. Прва управница "Пчелице" била је Милева Грујић, а установа је радила под врло скромним условима. Рад се у почетку одвијао само на српском језику, а затим су отворена и мађарска одељења.
У 1947. години, поред "Пчелице", биле су две установе јаслица - Јасле 1 и Јасле 2, са 22, односно 32 или укупно 54 деце. До прве интеграције јаслица и вртића - обданишта, 1961. године, њихов број је порастао на седам.
У граду је 1961. године било осам дечијих установа, а њихови називи су били дечији вртићи или дечија обданишта: "Браћа Лучић", "Фејеш Клара", "Пчелица", "Пионир", "Снежана", "Лиман", "Полетарац" и "Петроварадин". Овим установама се касније придружила и установа под називом "Салајка". Њихов оснивач је био Народни одбор општине Нови Сад. Оне су пословале самостално, а у свом саставу су имале по неколико објаката, наменски грађених или ненаменских, који су прилагођени за рад са децом. Према неким подацима наменски грађених објеката је било шест, а ненаменских 23.
Из Решења Одењења за народно здарвље Народног одбора Општине Нови Сад о исплати одређених средстава, број 08-42916/61, од 21. децембра 1961. године, види се да су се дечије установе и територијално разврстале према стамбеним заједницама, којих је у Новом Саду у то време било једанаест.
У статусу самосталних установа, наведени дечији вртићи пословали су до 1968. године, када су донеле споразумне одлуке о спајању у једну предшколску установу - "Радосно детињство".
Радна организација "Радосно детињство" конституисала се 31. децембра 1968. године дефинисањем своје унутрашње организације, од четири управе: I управа имала је седам објеката, II управа шест, III управа једанаест, и IV управа шест. Седиште РО било је у улици Радничкој бр.47. У то време, изван интеграционих процеса остала је установа - Дечији вртић "Пчелица" са четири објекта.
У периоду од 1970. до 1972. године, РО "Радосно детињство" подељена је на четири педагошке јединице, а прикључују јој се и вртићи из приградских места као и новоизграђени објекти у граду.
Седиште РО је премештено у улицу Павла Симића бр.9, а мења се и организација централних кухиња, њиховим свођењем са четири на две. У периоду од 1972. до 1982. године "Радосно детињство" је припојена самостална установа "Пчелица", створено је седам основних организација (у једној од њих је Предшколска установа "Беочин"), задржане су две централне кухиње, а формирани заједнички: перионица, радионица, возни парк, магацин и радна заједница.
Од 1982. до 1990. године концепт организације на принципу основних организација удруженог рада у "Радосном детињству" резултирао је постојањем девет ООУР-а.
Од 1990. године, Установа делује као јединствена радна организација, подељена на шест педагошких јединица. Установа има и посебан објекат за управу - управну зграду, два објекта централних кухиња, вешерај и ликовну радионицу.
Објекти које Установа користи за обављање основне делатности Установе одређени су Одлуком о мрежи дечијих вртића, који је усвојилла Скупштина Града Новог Сада на 17. седници одржаној 03.0.31 2006. године (''Службени лист Града Новог Сада'' бр. 14/06).
Објекти које Установа данас користи чине: 66 вртића, односно јаслице са укупном површином од 50.734,35 м2 затвореног простора, односно 144.697м2 отвореног простора, подељених у осам педагошких јединица. Установа користи Управну зграду у улици Павла Симића бр. 9, два објекта кухиња у ул. Војвођанских бригада бр. 14 и у улици Полгар Андраша бр. 28, капацитета око 7000 оброка дневно, ликовну радионицу површине 177,00м2 затвореног простора, у којем може боравити око 40 деце.   
Вешерај Установе смештен је у дворишним делу објекта у ул. Златне греде бр. 6. У улици Војвођанских бригада 14, је смештена Техничка служба установе у оквиру које се налазе столарска, водоинсталатерска, електричарска и браварска радионица.
Установа не поседује објекте за одмор и рекреацију деце. Објекат Школе у природи Тестера, који је Предшколска установа користила од 1973. године, Закључком Извршног одбора Скупштине Града Новог Сада, враћен је 1995. године ЈП ''Национални парк Фрушка гора''.

Објављено у О Установи
петак, 14 август 2015 13:34

Лична карта Установе


ЛИЧНА КАРТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
''РАДОСНО ДЕТИЊСТВО'' НОВИ САД

Седиште Предшколске установе ''Радосно детињство'' Нови Сад налази се у Новом Саду у ул. Павла Симића 9.

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о изменама Одлуке о мрежи дечјих вртића и основних школа на територији града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 21/2011). Наведеном Одлуком утврђен је број и просторни распоред дечјих вртића, са површинама отвореног и затвореног простора.

У мрежи Предшколске установе ''Радосно детињство'' Нови Сад налази се 70 објеката за боравак деце.

Вртићи и јаслице Установе распоређени су у девет педагошких (радних) јединица, по улицима и насељеним местима.

Поред објеката за боравак деце Предшколска установа ''Радосно детињство'' Нови Сад користи и:

    Ликовну радионицу, смештену у Радничкој улици бр. 47.
    Управну зграду, која се налази у улици Павла Симића бр. 9.
    Централне кухиње, које се налазе у ул. Војвођанских бригада бр. 14 и другу Кухињу мањег капацитета, смештену у ул. Полгар Андраша бр. 28.У складу са капацитетом 70 вртића и са верификованим простором за боравак деце, у Установи је за Радну 2018/2019. годину формирано укупно 663 васпитно-образовних групe.

Групе и број деце у групи формирани су у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању (''Службени гласник РС'', број 18/2010) и у складу са Правилником о критеријумима за већи, односно мањи број деце у васпитној групи (''Службени грасник РС'', бр. 1/93 и 67/94).

Објављено у О Установи

Овде можете преузети документацију за упис.

Упис - документација

Ја бих волео и желео да престане рат, да нема сирене, да могу да идем у школу,

Велико срце

Јавне набавке

Преузмите документацију за јавне набавке. Конкурсна документација...

Јавне набавке

Ликовна радионица

Инструктивни рад са васпитачима у Радионици на неговању визуелног мишљења реализује се и кроз личну праксу самих васпитача

Ликовна радионица

manifestacije

Манифестације

Учешће деце на разним манифестацијама

Опширније...
savetovaliste

Саветовалиште за породицу

Жеља нам је да Вам пружимо могућност да са нама поделите бриге родитељства

Опширније...
kalimero saobracaj

Саобраћај

Учешће деце у активности

Албум...

Пријава

Палчица - Сликовница Предшколске установе Радосно детињство на београдском сајму књига.

Сликовница Палчица