Izaberite stranicu

Праћење и вредновање остваривања предшколског програма

Како би се осигурао квалитет рада у Установи, вреднују се циљеви и стандарди постигнућа, програм васпитања и образовања, развојни план и задовољство родитеља и деце. Вредновање квалитета остварује се као самовредновање и спољашње вредновање. Основу за самовредновање...

Акти Установе

Правила понашања у ПУ „Радосно детињство“ Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Правилник о раду комисије за пријем деце План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке...

Организациона структура

Функционалну структуру чини скуп функција условљених потребама вршења мисије, остваривања циљева и ефективног спровођења политика. Вршење мисије у датом времену и датим условима околине, потреба остварења циљева у границама дозвољених одступања, одржавања...

Материјални услови за обављање делатности

Средства за финансирање делатности Установе обезбеђују: –    Буџет Града Новог Сада-    Буџет Републике Србије-    Буџет АП Војводине-    Непосредни корисници услуга – родитељи-    Остали извори (донатори, спонзори, изнајмљивање простора и др.) Зараде запослених...

Сарадња са породицом

Циљ предшколског васпитања и образовања је целовит развој и васпитна функција породице. Принципи предшколског васпитања и образовања од којих полазимо су доступност, демократичност, отвореност, аутентичност и развојност – уважавање потреба деце и породице и грађење...

Посебни програми

Посебни, специјализовани и други програми У оквиру предшколског програма у Установи се остварују посебни, специјализовани и други програми рада Специјализовани програми Установе Израдом програма, плана активости за радну годину и саму реализацију кроз праћење...