Почетна

О Установи

Боравак у вртићима

Вртићи

Вртићи

Службе

Јавне набавке

Активности

Контакт

Стари сајт

ОБАВЕШТЕЊА ЗА РОДИТЕЉЕ

Циљеви и задаци

Павла Симића 9, 2100 Нови Сад, ел. пошта: predskolska.novisad@gmail.com

Телефон: +381 21 420 439;  +381 21 527 547

 

 

субота, 15 август 2015 20:36

Циљеви и задаци

Циљеви и задаци утврђени су Предшколским програмом Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад за 2019/2020. годину, а на основу Правилника о општим основама предшколског програма (''Службени гласник РС'' Просветни гласник'' 14/06) и Закона о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник РС, бр.18/10, 101/17, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон и 10/19).

Циљ предшколског васпитања и образовања је подстицање физичког, интелектуалног, социо-емоционалног развоја, комуникације и стваралаштва деце, стицање искуства и изграђивање знања о себи, другим људима и свету, потребним за даље образовање и васпитање и укључивање у друштвену заједницу.

Задаци Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад су:

-  Обезбеђивање безбедне, сигурне и подстицајне средине,

- Обезбеђивање неопходних услова за правилан раст и развој деце, уважавајући њихове развојне карактеристике и индивидуалне потребе,

- Обезбеђивање подршке деци и породици, уважавајући њихове специфичности; пружање могућности за укључивање родитеља у живот и рад вртића, као и едукацију са циљем унапређивања родитељских компетенција.

Васпитно-образовни рад у ПУ "Радосно детињство" Нови Сад ће се реализовати у складу са циљевима и принципима прописаним у закону о основама система образовања и васпитања.
Циљеви предшколског васпитања и образовања су подршка:
1. Целовитом развоју и добробити детета предшколског узраста пружањем услова и подстицаја да развија своје капацитете, проширује искуства и изграђује сазнања о себи, другим људима и средином која га окружује.
2. Проширивању васпитне функције породице.
3. даљем васпитању и образовању и укључивању у друштвену заједницу.
4. Развијању потенцијала детета као претпоставке за даљи развој друштва и његов напредак.
Принципи предшколског васпитања и образовања су:
1. Доступност - једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и образовања, без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју, инвалидитета, као и по другим основама, у складу са Законом.
2. Демократичност - уважавање потреба и права деце и породице, укључујући право на уважавање мишљења, активно учешће, одлучивање и преузимање одговорности.
3. Отвореност - грађења односа са породицом, другим деловима у систему образовања (школа), заједницом (институцијама културе, здравства, социјалне заштите), локалном самоуправом и широм друштвеном заједницом.
4. Аутентичност - целовит приступ детету, уважавање развојних специфичности предшколског узраста, различитости и посебности, неговање игре као аутентичног начина изражавања и учења предшколског детета, ослањање на културне специфичности.
5. Развојност - развијање различитих облика и програма у оквиру предшколске делатности у складу са потребама деце и породице и могућностима локалне заједнице, континуирано унапређивање кроз вредновање и самовредновање, отвореност за педагошке иновације.

"Године узлета"

Од 01.09.2019. године Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад примењује Основе програма предшколског васпитања и образовања у свим васпитним групама, а на основу Правилника о основама програма предшколског васпитања и образовања ("Сл.гласник РС" - Просветни гласник, бр. 16/2018 од 17.09.2018. године). Такође, Установа ће водити евиденцију и документацију у складу са новим Основама програма.

manifestacije

Манифестације

Учешће деце на разним манифестацијама

Опширније...

Пријава