Почетна

О Установи

Боравак у вртићима

Вртићи

Вртићи

Службе

Јавне набавке

Активности

Контакт

Стари сајт

ОБАВЕШТЕЊА ЗА РОДИТЕЉЕ

О Установи

Павла Симића 9, 2100 Нови Сад, ел. пошта: predskolska.novisad@gmail.com

Телефон: +381 21 420 439;  +381 21 527 547

 

 

О Установи

ЛИЧНА КАРТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ''РАДОСНО ДЕТИЊСТВО'' НОВИ САД Седиште Предшколске установе ''Радосно детињство'' Нови Сад налази се у Новом Саду у ул. Павла Симића 9. Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад у свом саставу обухвата вртиће на територији Града Новог Сада и општине Сремски Карловци. Сва приградска места која припадају Општини Нови Сад обухваћена су мрежом вртића. Делатност Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад остварује у 70 објеката.   У радној 2020/2021. години васпитно-образовни рад ће се остваривати у 684 васпитне групе.Вртићи и јаслице Установе распоређени су у девет педагошких (радних) јединица, по улицима и насељеним местима.Поред објеката за боравак деце…
Праћење и вредновање остваривања предшколског програма Установе   Како би се осигурао квалитет рада у Установи, вреднују се циљеви и стандарди постигнућа, програм васпитања и образовања, развојни план и задовољство родитеља и деце. Вредновање квалитета остварује се као самовредновање и спољашње вредновање. Основу за самовредновање рада Установе представљају стандарди квалитета рада предшколских установа.  
Функционалну структуру чини скуп функција условљених потребама вршења мисије, остваривања циљева и ефективног спровођења политика. Вршење мисије у датом времену и датим условима околине, потреба остварења циљева у границама дозвољених одступања, одржавања компетентности у времену и карактеристике чинилаца, процеса и веза у токовима система условљавају рационално обликовање функционалне структуре, као подлоге за оптимално утврђивање организационе структуре.Организациона структура треба да задовољи два циља:     да омогући рационалан и ефективан процес рада, као и проток информација између делова организационе структуре и околине и     да омогући стварање ефективне интеграције и координације функција Установе Остваривање нове вредности врши се у ланцу одређених подручја…
Средином прошлог века појављују се обданишта - забавишта као врста институционалног ванпородичног збрињавања и васпитавања деце предшколског, а понекад и школског узраста. Обданиште је првенствено имало социјално-здравствену функцију, да би током развоја добијало и васпитно-образовну улогу.Историјат друштвене бриге о предшколској деци сагледаћемо у временским периодима:-    Период до Другог светског рата-    Период након Другог светског рата-    Период од 1968. године (настанак РО "Радосно детињство")-    Период од 1982. до 1990. године-    Период од 1990. годинеПрема расположивим подацима, почеци друштвене бриге о предшколској деци у Новом Саду везују се за име немачког учитеља Давида Сагмајстера који је, 1. октобра 1867. године, основао "завод…
Средства за финансирање делатности Установе обезбеђују: -    Буџет Града Новог Сада-    Буџет Републике Србије-    Буџет АП Војводине-    Непосредни корисници услуга – родитељи-    Остали извори (донатори, спонзори, изнајмљивање простора и др.) Зараде запослених утвђују се у складу са прописима, а материјални трошкови на основу Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у дечијим установама (''Службени гласник Републике Србије'' бр.146/2014). Законом о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије'' бр.88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019) регулисано је финансирање делатности Предшколске установе, а Правилником о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама (''Службени гласник Републике Србије'' бр.146/2014), постављена је методологија…
МИСИЈАНаша мисија је да наставимо са практичном имплементацијом савремене концепције васпитања и образовања у живот предшколске установе, уградњом теоријско - вредносних постулата у свакодневну праксу запослених у в-о раду,  тако да сваки вртић постане заједница учења деце и одраслих. ВИЗИЈА Желимо да будемо Установа која уважава потребе,  инициjативе, предлоге, идеjе и искуства деце и родитеља  и да  кроз партнерски однос са породицом и локалном заједницом креирамо заједницу учења која ће деци пружити богатију и подстицајнију средину за игру, учење и развој.   ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ
Циљ предшколског васпитања и образовања је целовит развој и васпитна функција породице. Принципи предшколског васпитања и образовања од којих полазимо су доступност, демократичност, отвореност, аутентичност и развојност – уважавање потреба деце и породице и грађење односа са породицом. Сарадња са породицом се реализује кроз следеће облике: информативни, едукативни, саветодавни рад, учешће у реализацији васпитно-образовних задатака и учешће у одлучивању и вредновању.    
Циљеви и задаци утврђени су Предшколским програмом Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад за 2019/2020. годину, а на основу Правилника о општим основама предшколског програма (''Службени гласник РС'' Просветни гласник'' 14/06) и Закона о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник РС, бр.18/10, 101/17, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон и 10/19). Циљ предшколског васпитања и образовања је подстицање физичког, интелектуалног, социо-емоционалног развоја, комуникације и стваралаштва деце, стицање искуства и изграђивање знања о себи, другим људима и свету, потребним за даље образовање и васпитање и укључивање у друштвену заједницу. Задаци Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад су: -  Обезбеђивање…
У оквиру предшколског програма у Установи се остварују посебни, специјализовани и други програми рада Специјализовани програми Установе Ликовна радионица Програм ликовне радионице је посебан програм ликовног васпитања који пружа могућности да у прилагођеном и подстицајном простору деца упознају и користе разноврстан ликовни материјал и примењују ликовне технике цртања, сликања и пластичног обликовања са циљем развоја дечије индивидуалности, креативности и стваралаштва. Ликовну радионицу воде стручни сарадници за ликовно и она је намењена заинтересованој деци предшколског и школског узраста и деци са сметњама у развоју уписаној у Предшколску установу. Израдом програма, плана активости за радну годину и саму реализацију кроз праћење постигнућа…
Правила понашања у ПУ "Радосно детињство" Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Правилник о раду комисије за пријем деце План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Предшколски програм ПУ "Радосно детињство" Нови Сад Годишњи план рада ПУ "Радосно детињство" Нови Сад Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце за време боравка у установи и свих активности које организује установа Процедуре - Поступања запослених у одређеним стањима угрожености здравља и појаве болести у ПУ "Радосно детињство" Нови Сад Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,…
manifestacije

Манифестације

Учешће деце на разним манифестацијама

Опширније...

Пријава