Почетна

О Установи

Боравак у вртићима

Вртићи

Вртићи

Службе

Јавне набавке

Активности

Контакт

Стари сајт

ОБАВЕШТЕЊА ЗА РОДИТЕЉЕ

Павла Симића 9, 2100 Нови Сад, ел. пошта: predskolska.novisad@gmail.com

Телефон: +381 21 420 439;  +381 21 527 547

 

 

Приказивање чланака по тагу Установа

субота, 15 август 2015 20:42

Организациона структура

Функционалну структуру чини скуп функција условљених потребама вршења мисије, остваривања циљева и ефективног спровођења политика. Вршење мисије у датом времену и датим условима околине, потреба остварења циљева у границама дозвољених одступања, одржавања компетентности у времену и карактеристике чинилаца, процеса и веза у токовима система условљавају рационално обликовање функционалне структуре, као подлоге за оптимално утврђивање организационе структуре.
Организациона структура треба да задовољи два циља:

  •     да омогући рационалан и ефективан процес рада, као и проток информација између делова организационе структуре и околине и
  •     да омогући стварање ефективне интеграције и координације функција Установе

Остваривање нове вредности врши се у ланцу одређених подручја рада – функција које заједно чине ланац вредности и које обезбеђују пројектовани, одређен однос на релацији:

  •     Установа – околина
  •     између делова структуре система.
Објављено у О Установи

Средства за финансирање делатности Установе обезбеђују:

-    Буџет Града Новог Сада
-    Буџет Републике Србије
-    Буџет АП Војводине
-    Непосредни корисници услуга – родитељи
-    Остали извори (донатори, спонзори, изнајмљивање простора и др.)

Зараде запослених утвђују се у складу са прописима, а материјални трошкови на основу Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у дечијим установама (''Службени гласник Републике Србије'' бр.146/2014).

Законом о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије'' бр.88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019) регулисано је финансирање делатности Предшколске установе, а Правилником о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама (''Службени гласник Републике Србије'' бр.146/2014), постављена је методологија утврђивања економске цене услуга.

На основу наведеног Закона и подзаконских аката, стручне службе Установе и Оснивача утврђују предлог цене услуга у Предшколској установи ''Радосно детињство'' Нови Сад, а Решење о утврђивању цена услуга у Предшколској установи доноси градоначелник Града Новог Сада.

Средства за финансирање делатности Установе по овом Програму обезбедиће се у Буџету Града Новог Сада и осталим изворима финансирања.

Реалност и реализација финансијског плана зависи од броја уписане деце и висине цене услуга за кориснике као и динамике и уредности  родитеља у плаћању и пружању услуга.

Објављено у О Установи
субота, 15 август 2015 20:39

Сарадња са породицом

Циљ предшколског васпитања и образовања је целовит развој и васпитна функција породице. Принципи предшколског васпитања и образовања од којих полазимо су доступност, демократичност, отвореност, аутентичност и развојност – уважавање потреба деце и породице и грађење односа са породицом.

Сарадња са породицом се реализује кроз следеће облике: информативни, едукативни, саветодавни рад, учешће у реализацији васпитно-образовних задатака и учешће у одлучивању и вредновању.

 

 

Објављено у О Установи

У оквиру предшколског програма у Установи се остварују посебни, специјализовани и други програми рада

Специјализовани програми Установе

Ликовна радионица

Програм ликовне радионице је посебан програм ликовног васпитања који пружа могућности да у прилагођеном и подстицајном простору деца упознају и користе разноврстан ликовни материјал и примењују ликовне технике цртања, сликања и пластичног обликовања са циљем развоја дечије индивидуалности, креативности и стваралаштва. Ликовну радионицу воде стручни сарадници за ликовно и она је намењена заинтересованој деци предшколског и школског узраста и деци са сметњама у развоју уписаној у Предшколску установу.

Израдом програма, плана активости за радну годину и саму реализацију кроз праћење постигнућа деце, остварују стручни сарадници за ликовно.

Енглески језик у вртићу

Програм енглеског језика Teddies and Bunnies, реализује се у оквиру пројекта ''Развијање и неговање матерњег и нематерњег језика и интеркултуларности код деце у Војводини'', а акредитован је од стране (Педагошког завода Војводине Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању 2009/10.). Едукација васпитача, увођење и реализација програма страних језика у вртиће, организује се у сарадњи са Педагошким заводом Војводине. Сваки васпитач који изводи наставу на енглеском језику поседује уверење о стручном усавршавању програма и сагласност родитеља деце из групе у којој се реализује. Програм се базира на комуникативном - искуственом приступу у развијању комуникативних вештина на нематерњем језику. У свакодневним активностима на енглеском језику оствариваће се задатак да се нови језик усваја слично као и матерњи, кроз искуство и комуникацију.

Овим Програмом обухваћене су: млађа, средња, старија, мешовита и најстарија. Са децом се страни језик ради сваки дан у трајању од 15 до 30 минута у зависности од узрасне групе. Овај програм се показао као изузетно успешан први корак ка учењу страног језика.

Немачки језик у вртићу

Програм немачког језика Deutsch im Kindergartem, реализује се у оквиру програма Педагошког завода Војводине ''Развијање и неговање матерњег и нематерњег језика и интеркултуларности код деце у Војводини'', а акредитованог од стране Завода за унапређење образовања и васпитања (Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању 2009/10.). Едукација васпитача, увођење и реализација програма немачког језика у вртиће, организује се у сарадњи са Педагошким заводом Војводине. Васпитачи који изводи наставу на немачком језику поседује уверење о стручном усавршавању, омогућава им се боравак у Немачкој у сарадњи са Националним саветом немачке националне мањине и удружењем Подунавских шваба покрајине Баден, у циљу усавршавања језика. Циљ овог програма је учење и неговање језика традиције. Програм се базира на комуникативном-искуственом приступу у развијању комуникативних вештина на нематерњем језику. За реализацију програма васпитачи добијају сагласност родитеља деце васпитне групе.

Обухваћене су: млађа, средња и старија узрасна група. Са децом се страни језик ради сваки дан у трајању од 15 до 30 минута, у зависности од узрасне групе.

У оквиру стручних органа установе стручни тим васпитача за реализацију програма страних језика сачињава план активности за радну годину.

 

 Програм еколошких активности

Стручни тимови васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у четири еколошка вртића сачињавају програме чији су циљеви:

  • развој еколошке свести код деце кроз бригу за очување и заштиту природне и друштвене средине у којој живе,
  • развој самопоштовања, комуникације, кооперације међу децом, децом и одраслима и одраслима.

Сваке године планом акције планирају се приоритетни задаци, активности, носиоци на нивоу вртића у складу са програмским циљем еколошких вртића. Реализација програмских циљева и планираних задатака кроз пригодне активности постаје доступна свим запосленим у Установи као модел развоја еколошких програма и облик стручног усавршавања.


 Пригодни програм: културно-рекреативнои садржаји за децу

Установа организује пригодне и повремене програме за децу, у вртићу и ван њега, у сарадњи са културним и јавним установама, удружењима, групама и појединцима, које се баве посебним и специфичним делатностима, а за такву врсту делатности су квалификовани и регистровани. Циљ ових програма је :

 • развијање специфичних вештина, талената код деце,
 • развој интересовања и усвајање знања деце и
 • неговање специфичних облика и метода рада васпитача са децом

Програмски садржаји који се негују овим обликом рада односе се на садржаје из подручја развоја говора кроз драмске игре и драматизације за децу, подручја музичке културе кроз концерте и музичке драматизације за децу, физичке и ликовне садржаје кроз учешће у спортским и рекреативним програмима деце у вртићу и ван њега, ликовним конкурсима и едукативним програмима Галерија и Музеја Града Новог Сада.
Стручни тим за реализацију програма културно рекреативног садржаја сачиниће план активности и определити носиоце активности за радну годину на основу планираних садржаја. У програме су укључени сви вртићи у складу са својим Годишњим планом рада.

 

 

Објављено у О Установи
субота, 15 август 2015 20:36

Циљеви и задаци

Циљеви и задаци утврђени су Предшколским програмом Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад за 2019/2020. годину, а на основу Правилника о општим основама предшколског програма (''Службени гласник РС'' Просветни гласник'' 14/06) и Закона о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник РС, бр.18/10, 101/17, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон и 10/19).

Циљ предшколског васпитања и образовања је подстицање физичког, интелектуалног, социо-емоционалног развоја, комуникације и стваралаштва деце, стицање искуства и изграђивање знања о себи, другим људима и свету, потребним за даље образовање и васпитање и укључивање у друштвену заједницу.

Задаци Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад су:

-  Обезбеђивање безбедне, сигурне и подстицајне средине,

- Обезбеђивање неопходних услова за правилан раст и развој деце, уважавајући њихове развојне карактеристике и индивидуалне потребе,

- Обезбеђивање подршке деци и породици, уважавајући њихове специфичности; пружање могућности за укључивање родитеља у живот и рад вртића, као и едукацију са циљем унапређивања родитељских компетенција.

Васпитно-образовни рад у ПУ "Радосно детињство" Нови Сад ће се реализовати у складу са циљевима и принципима прописаним у закону о основама система образовања и васпитања.
Циљеви предшколског васпитања и образовања су подршка:
1. Целовитом развоју и добробити детета предшколског узраста пружањем услова и подстицаја да развија своје капацитете, проширује искуства и изграђује сазнања о себи, другим људима и средином која га окружује.
2. Проширивању васпитне функције породице.
3. даљем васпитању и образовању и укључивању у друштвену заједницу.
4. Развијању потенцијала детета као претпоставке за даљи развој друштва и његов напредак.
Принципи предшколског васпитања и образовања су:
1. Доступност - једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и образовања, без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју, инвалидитета, као и по другим основама, у складу са Законом.
2. Демократичност - уважавање потреба и права деце и породице, укључујући право на уважавање мишљења, активно учешће, одлучивање и преузимање одговорности.
3. Отвореност - грађења односа са породицом, другим деловима у систему образовања (школа), заједницом (институцијама културе, здравства, социјалне заштите), локалном самоуправом и широм друштвеном заједницом.
4. Аутентичност - целовит приступ детету, уважавање развојних специфичности предшколског узраста, различитости и посебности, неговање игре као аутентичног начина изражавања и учења предшколског детета, ослањање на културне специфичности.
5. Развојност - развијање различитих облика и програма у оквиру предшколске делатности у складу са потребама деце и породице и могућностима локалне заједнице, континуирано унапређивање кроз вредновање и самовредновање, отвореност за педагошке иновације.

"Године узлета"

Од 01.09.2019. године Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад примењује Основе програма предшколског васпитања и образовања у свим васпитним групама, а на основу Правилника о основама програма предшколског васпитања и образовања ("Сл.гласник РС" - Просветни гласник, бр. 16/2018 од 17.09.2018. године). Такође, Установа ће водити евиденцију и документацију у складу са новим Основама програма.

Објављено у О Установи
субота, 15 август 2015 20:29

Делатност Установе

МИСИЈА
Наша мисија је да наставимо са практичном имплементацијом савремене концепције васпитања и образовања у живот предшколске установе, уградњом теоријско - вредносних постулата у свакодневну праксу запослених у в-о раду,  тако да сваки вртић постане заједница учења деце и одраслих.


ВИЗИЈА
Желимо да будемо Установа која уважава потребе,  инициjативе, предлоге, идеjе и искуства деце и родитеља  и да  кроз партнерски однос са породицом и локалном заједницом креирамо заједницу учења која ће деци пружити богатију и подстицајнију средину за игру, учење и развој.

 

ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Објављено у О Установи
субота, 15 август 2015 20:26

Историјат

Средином прошлог века појављују се обданишта - забавишта као врста институционалног ванпородичног збрињавања и васпитавања деце предшколског, а понекад и школског узраста. Обданиште је првенствено имало социјално-здравствену функцију, да би током развоја добијало и васпитно-образовну улогу.
Историјат друштвене бриге о предшколској деци сагледаћемо у временским периодима:
-    Период до Другог светског рата
-    Период након Другог светског рата
-    Период од 1968. године (настанак РО "Радосно детињство")
-    Период од 1982. до 1990. године
-    Период од 1990. године
Према расположивим подацима, почеци друштвене бриге о предшколској деци у Новом Саду везују се за име немачког учитеља Давида Сагмајстера који је, 1. октобра 1867. године, основао "завод за чување деце". Установу су похађала претежно деца немачке и мађарске националности, углавном католичке вероисповести, али је у њој било и српске деце. Завод за чување деце прешао је, 1872. године, у својину Римикатоличке цркве.
Прво српско забавиште отворено је на иницијативу "Добротворне задруге Српкиња Новосадкиња", 10. априла 1892. године, а прва забавиља у њему била је Марија Симић. Ово забавиште проглашено је, 1896. године, конфесионалним, па је његов власник постала Српска православна црква.
Између два рата је у Новом Саду деловало више забавишта - једанаест српских и по једно мађарско, немачко, руско и јеврејско забавиште.
Непосредно по завршетку рата, 1945. године, у Новом Саду је отворена дечија установа "Пчелица", а 1947. године, на иницијативу Антифашистичког фронта жена, прве јаслице за децу узраста до три године. Прва управница "Пчелице" била је Милева Грујић, а установа је радила под врло скромним условима. Рад се у почетку одвијао само на српском језику, а затим су отворена и мађарска одељења.
У 1947. години, поред "Пчелице", биле су две установе јаслица - Јасле 1 и Јасле 2, са 22, односно 32 или укупно 54 деце. До прве интеграције јаслица и вртића - обданишта, 1961. године, њихов број је порастао на седам.
У граду је 1961. године било осам дечијих установа, а њихови називи су били дечији вртићи или дечија обданишта: "Браћа Лучић", "Фејеш Клара", "Пчелица", "Пионир", "Снежана", "Лиман", "Полетарац" и "Петроварадин". Овим установама се касније придружила и установа под називом "Салајка". Њихов оснивач је био Народни одбор општине Нови Сад. Оне су пословале самостално, а у свом саставу су имале по неколико објаката, наменски грађених или ненаменских, који су прилагођени за рад са децом. Према неким подацима наменски грађених објеката је било шест, а ненаменских 23.
Из Решења Одењења за народно здарвље Народног одбора Општине Нови Сад о исплати одређених средстава, број 08-42916/61, од 21. децембра 1961. године, види се да су се дечије установе и територијално разврстале према стамбеним заједницама, којих је у Новом Саду у то време било једанаест.
У статусу самосталних установа, наведени дечији вртићи пословали су до 1968. године, када су донеле споразумне одлуке о спајању у једну предшколску установу - "Радосно детињство".
Радна организација "Радосно детињство" конституисала се 31. децембра 1968. године дефинисањем своје унутрашње организације, од четири управе: I управа имала је седам објеката, II управа шест, III управа једанаест, и IV управа шест. Седиште РО било је у улици Радничкој бр.47. У то време, изван интеграционих процеса остала је установа - Дечији вртић "Пчелица" са четири објекта.
У периоду од 1970. до 1972. године, РО "Радосно детињство" подељена је на четири педагошке јединице, а прикључују јој се и вртићи из приградских места као и новоизграђени објекти у граду.
Седиште РО је премештено у улицу Павла Симића бр.9, а мења се и организација централних кухиња, њиховим свођењем са четири на две. У периоду од 1972. до 1982. године "Радосно детињство" је припојена самостална установа "Пчелица", створено је седам основних организација (у једној од њих је Предшколска установа "Беочин"), задржане су две централне кухиње, а формирани заједнички: перионица, радионица, возни парк, магацин и радна заједница.
Од 1982. до 1990. године концепт организације на принципу основних организација удруженог рада у "Радосном детињству" резултирао је постојањем девет ООУР-а.
Од 1990. године, Установа делује као јединствена радна организација, подељена на шест педагошких јединица. Установа има и посебан објекат за управу - управну зграду, два објекта централних кухиња, вешерај и ликовну радионицу.
Установа не поседује објекте за одмор и рекреацију деце. Објекат Школе у природи Тестера, који је Предшколска установа користила од 1973. године, Закључком Извршног одбора Скупштине Града Новог Сада, враћен је 1995. године ЈП ''Национални парк Фрушка гора''.

Данас се делатност Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад остварује у 75 објеката, од чега је 71 објекат предвиђен за боравак деце ( од тога је 47 наменски грађено, а 23 објекта представља адаптиран простор за боравак деце).

Објављено у О Установи
петак, 14 август 2015 13:34

Лична карта Установе


ЛИЧНА КАРТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
''РАДОСНО ДЕТИЊСТВО'' НОВИ САД

Седиште Предшколске установе ''Радосно детињство'' Нови Сад налази се у Новом Саду у ул. Павла Симића 9.


Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад у свом саставу обухвата вртиће на територији Града Новог Сада и општине Сремски Карловци. Сва приградска места која припадају Општини Нови Сад обухваћена су мрежом вртића.

Делатност Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад остварује у 70 објеката.

 

У радној 2020/2021. години васпитно-образовни рад ће се остваривати у 684 васпитне групе.

Вртићи и јаслице Установе распоређени су у девет педагошких (радних) јединица, по улицима и насељеним местима.

Поред објеката за боравак деце Предшколска установа ''Радосно детињство'' Нови Сад користи и:

 •     Управну зграду, која се налази у улици Павла Симића бр. 9.
 •     Централну кухињу, које се налази у ул. Привредникова бб.

Објављено у О Установи
manifestacije

Манифестације

Учешће деце на разним манифестацијама

Опширније...

Пријава