Izaberite stranicu

О УСТАНОВИ

Праћење и вредновање остваривања предшколског програма

Како би се осигурао квалитет рада у Установи, вреднују се циљеви и стандарди постигнућа, програм васпитања и образовања, развојни план и задовољство родитеља и деце. Вредновање квалитета остварује се као самовредновање и спољашње вредновање. Основу за самовредновање...

opširnije

Акти Установе

Правила понашања у ПУ "Радосно детињство" Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Правилник о раду комисије за пријем деце План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Предшколски...

opširnije

Организациона структура

Функционалну структуру чини скуп функција условљених потребама вршења мисије, остваривања циљева и ефективног спровођења политика. Вршење мисије у датом времену и датим условима околине, потреба остварења циљева у границама дозвољених одступања, одржавања...

opširnije

Материјални услови за обављање делатности

Средства за финансирање делатности Установе обезбеђују: -    Буџет Града Новог Сада -    Буџет Републике Србије -    Буџет АП Војводине -    Непосредни корисници услуга – родитељи -    Остали извори (донатори, спонзори, изнајмљивање простора и др.) Зараде запослених...

opširnije

Сарадња са породицом

Циљ предшколског васпитања и образовања је целовит развој и васпитна функција породице. Принципи предшколског васпитања и образовања од којих полазимо су доступност, демократичност, отвореност, аутентичност и развојност – уважавање потреба деце и породице и грађење...

opširnije

Посебни програми

Посебни, специјализовани и други програми У оквиру предшколског програма у Установи се остварују посебни, специјализовани и други програми рада Специјализовани програми Установе Израдом програма, плана активости за радну годину и саму реализацију кроз праћење...

opširnije

Циљеви и задаци

Циљеви и задаци утврђени су Предшколским програмом Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад за сваку текућу годину, а на основу Правилника о општим основама предшколског програма (''Службени гласник РС'' Просветни гласник'' 14/06) и Закона о предшколском...

opširnije

Делатност Установе

МИСИЈА Наша мисија је да наставимо са практичном имплементацијом савремене концепције васпитања и образовања у живот предшколске установе, уградњом теоријско - вредносних постулата у свакодневну праксу запослених у в-о раду,  тако да сваки вртић постане заједница...

opširnije

Историјат

Средином прошлог века појављују се обданишта - забавишта као врста институционалног ванпородичног збрињавања и васпитавања деце предшколског, а понекад и школског узраста. Обданиште је првенствено имало социјално-здравствену функцију, да би током развоја добијало и...

opširnije

Лична карта Установе

ЛИЧНА КАРТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''РАДОСНО ДЕТИЊСТВО'' НОВИ САД Седиште Предшколске установе ''Радосно детињство'' Нови Сад налази се у Новом Саду у ул. Павла Симића 9. Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад у свом саставу обухвата вртиће на територији...

opširnije